INDYWIDUALNY ZAKRES STOSOWALNOŚCI

Rozpatrując indywidualny zakres stosowalności postaw moralnych nale­ży sobie zdawać sprawę, że społeczeństwo i jego kultura określają pewien margines tolerancji dla zachowań sprzecznych z normami, co oznacza, że istnieją pewne ogólnie społecznie akceptowane odstępstwa w ich przestrzeganiu. Jak pisze A. PodgóreckL(1969_s. 67): „istnieje pewna tolerancja, swoisty margines w ocenie społecznej dewiacji, który może być rozgrzeszony (i) dopiero wielokrotne lub dąleko idące naruszenia tego marginesu opinia społeczna uzna za patologię”. Również J. Reykowski (1975a) podkreśla, że istnieją indywidualne i grupowe różnice między ludźmi w zakresie tolerowanych od­stępstw od wzorca normalności: „grupy oraz poszczególne osoby różnią się między sobą nie tylko tym, co uznają za normalne, ale również tym, jak sze­roki zakres odchyleń od wzorca normalności jest traktowany przez nie jako dopuszczalny — różnią się więc zakresem obszaru normalności” (s. 107).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)